Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Στα Βριλήσσια σήμερα την 16η του μηνός Οκτωβρίου 2013 κατόπιν νόμιμης προσκλήσεως του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοσίου Γυμνασίου Βριλησσίων, η οποία κοινοποιήθηκε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών, που φοιτούν στο σχολείο αυτό, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Γονείς και Κηδεμόνες αυτών με θέμα ημερησίας διάταξης :

 ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ”

 Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας για την λήψη οριστικών αποφάσεων για το θέμα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του Συλλόγου, δεδομένου ότι στην Συνέλευση παρευρέθηκαν 58 μέλη, όπως προκύπτει με το επισυναπτόμενο στο παρόν παρουσιολόγιο, αριθμός, ο οποίος ξεπερνά το 1/3 των “ταμειακώς εντάξει” μελών, η γενική συνέλευση εξέλεξε νομίμως το Προεδρείο της γενικής συνέλευσης ως εξής :
Πρόεδρος : κ. ΜΑΡΚΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
Γραμματέας : κ. ΛΙΛΙΑΝ ΜΕΤΑΞΑ
Μέλος : κ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥ.

Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνέλευσης για τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως και έδωσε αρχικά τον λόγο στην Πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κα Σοφία Μεσσηνέζη-Αρματά. Η πρόεδρος του συλλόγου αφενός ανέπτυξε τις δραστηριότητες του Συλλόγου Γ.& Κ. αλλά και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μέχρι σήμερα και αφετέρου αναφέρθηκε στο ιστορικό της κατάληψης, η οποία έγινε στο σχολείο στις 23 & 24/9/2013, τη στάση και δράση του Δ.Σ. του Συλλόγου, στις ζημιές και απώλειες, που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής καθώς και στις αποφάσεις, που λήφθηκαν για το θέμα αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων. Ειδικά δε για το τελευταίο θέμα των ζημιών και απωλειών έγινε αναλυτική αναφορά, από την Πρόεδρο, σύμφωνα και με την σχετική ενημέρωση, που έλαβε από τη διεύθυνση του σχολείου.
Περαιτέρω τον λόγο πήραν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, τα οποία πρότειναν ομόφωνα :

α) την ενεργοποίηση των γονέων μέσω δημιουργικών δράσεων με στόχο ένα ενδιαφέρον και ελκυστικό σχολείο,
β) την ενημέρωση των παιδιών για την βαρύτητα και τις επιπτώσεις μιας κατάληψης (ζημιές, απώλειες, είσοδος εξωσχολικών κοκ)
γ) την σαφή και υπεύθυνη στάση, που θα πρέπει να έχουν γονείς και παιδιά σε περίπτωση άλλης κατάληψης,
δ) την ενημέρωση των παιδιών από τους γονείς τους για την ύπαρξη άλλων νόμιμων και θεσμικών τρόπων διεκδίκησης των αιτημάτων τους
Aφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω ενημέρωση τα παρευρισκόμενα μέλη εξέφρασαν τις απόψεις τους και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και αντιπαράθεσης απόψεων κατατέθηκαν προς ψήφιση οι παρακάτω προτάσεις για την αντιμετώπιση του κόστους αποκατάστασης των ζημιών και απωλειών κατά την διάρκεια των ημερών της κατάληψης :
1. Οι ζημιές και απώλειες να αποκατασταθούν από τους γονείς των παιδιών που κατά δήλωσή τους και με οποιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν στην κατάληψη. Τα δε χρήματα που ήδη συγκεντρώθηκαν από το Σύλλογο διδασκόντων να χρησιμοποιηθούν για τον εξωραϊσμό των αιθουσών και του σχολείου. Η πρόταση αυτή ετέθη από το Δ.Σ. του Συλλόγου Γ.& Κ.

 2. Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών και απωλειών να επιμεριστεί ισομερώς μεταξύ του Συλλόγου διδασκόντων και γονέων και κηδεμόνων των παιδιών που συμμετείχαν στην κατάληψη σύμφωνα με την αρχική λίστα των μαθητών, που κατά δήλωσή τους ξεκίνησαν την κατάληψη την 1η ημέρα αυτής.

3. Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών και απωλειών να καταβληθεί από τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, που κατά δήλωσή τους ξεκίνησαν στην κατάληψη την 1η ημέρα αυτής

 4. Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών και απωλειών να καταβληθεί από τον Σύλλογο ‘Περικλής’, πανό του οποίου είχε αναρτηθεί στην είσοδο του 1ου Γυμνασίου κατά την 1η ημέρα της κατάληψης.

 5. Να μην καταβληθεί κόστος αποκατάστασης των ζημιών και απωλειών (Άρνηση πληρωμής)

 6. Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών και απωλειών να καταβληθεί κατά το 1/3 από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά το 1/3 από τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών της αρχικής λίστας, που συντάχθηκε την 1η ημέρας της κατάληψης και κατά υπόλοιπο 1/3 από το σύνολο των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του γυμνασίου.

 Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, που έλαβε χώρα, υπερψηφίστηκε η πρόταση με αριθμό τρία (3), δηλαδή το κόστος αποκατάστασης των ζημιών και απωλειών να καταβληθεί από τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, που κατά δήλωσή τους ξεκίνησαν στην κατάληψη την 1η ημέρα αυτής
 
Περαιτέρω η γενική συνέλευση έλαβε για το παραπάνω θέμα ημερησίας διάταξης και τις παρακάτω αποφάσεις:
α) Να ζητηθεί από την Διευθύντρια του Σχολείου η λίστα με την ακριβή καταγραφή των ζημιών και απωλειών και η ακριβής κοστολόγηση της αποκατάστασης αυτών
β) Με ευθύνη και επιμέλεια της Διεύθυνσης του σχολείου να επιστραφούν στους μαθητές και τις μαθήτριες τα χρήματα, που έχουν ήδη συγκεντρωθεί δυνάμει της απόφασης του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου
γ) Να ζητηθεί τόσο από το ΔΣ του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όσο και από τα παρευρισκόμενα μέλη αναλυτικές προσφορές, ώστε να προσδιοριστεί πλήρως αλλά και να ελαχιστοποιηθεί όσο είναι δυνατόν το κόστος αποκατάστασης των ζημιών της παραπάνω λίστας
δ) Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων να ζητήσει γραπτώς από την Διευθύντρια του Γυμνασίου το νομικό πλαίσιο, που αφορά τα θέματα των καταλήψεων (δηλαδή ποιά είναι η νόμιμη διαδικασία επέμβασης και από ποιούς σε περίπτωση κατάληψης, ποιές είναι οι κυρώσεις για τους θεσμικά υπευθύνους, ποιές είναι οι κυρώσεις για τους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στην κατάληψη, ποιά είναι η διαδικασία και ποιοί είναι οι υπεύθυνοι αποκατάστασης ζημιών, ποιές είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Διευθυντής και οι διδάσκοντες στο Γυμνάσιο για να προστατευθεί η περιουσία του Δημόσιου Σχολείου, τι προβλέπεται σε περίπτωση ατυχήματος μέσα στο Γυμνάσιο κατά την διάρκεια της κατάληψης κ.λ.π). Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε ομόφωνα
ε) Το ΔΣ του Συλλόγου να ζητήσει από την Διευθύντρια του Γυμνασίου το νόμο βάσει του οποίου αποφασίστηκε να ζητηθούν από όλα τα παιδιά του Γυμνασίου χρήματα για αποκατάσταση ζημιών και κλοπών και με βάσει ποιό νόμο έγινε η καταγραφή της λίστας των συμμετεχόντων στην κατάληψη του σχολείου. Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε ομόφωνα

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

Η Γραμματέας
ΜΕΤΑΞΑ ΛΙΛΙΑΝ

Το Μέλος
ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ